بین المللی

بین المللی

Avatar
یکی از اولویت ها و رسالت بسیار مهم کمیته بین المللی المپیک محافظت از سلامت ورزشکاران است. بنابراین، درک درست از آسیب ها و پیشگیری از آن به یکی از ن...
یک روزه
افزودن به لیست دلخواه
125000 تومان
Avatar
یکی از اولویت ها و رسالت بسیار مهم کمیته بین المللی المپیک محافظت از سلامت ورزشکاران است. بنابراین، درک درست از آسیب ها و پیشگیری از آن به یکی از ن...
یک روزه
افزودن به لیست دلخواه
125000 تومان
حسین روحانی
در این کارگاه یک روزه شرکت کنندگان با مبانی مبحث کوچینگ، فرصت ها و تهدید ها، بایدها و نبایدها و همچنین تجربیات عملی ارزشمند این حوزه آشنا خواهند شد.
یک روزه
افزودن به لیست دلخواه
250000 تومان