برنامه های عضویت

عضویت VIP

تومان 149000

دوره های آموزشی شامل:
 • دریافت کارت عضویت هوشمند با اعتبار یک ساله
 • یک سال اشتراک نشریه تخصصی باشگاه طلایی
 • امکان استفاده از خدمات باشگاه و خرید محصولات، دوره های آموزشی، شرکت در سمینارها و استاژهای تخصصی، سراسری و استانی
 • شرکت در مسابقات دوره ای و مسابقه جایزه بزرگ سالانه و شرکت در کمپ های آموزشی داخلی و بین المللی
 • بیمه حوادث یک ساله خارج از اماکن ورزشی
 • شرکت در قرعه کشی های فصلی اعضای باشگاه
 • امکان شرکت در قرعه کشی فصلی مخصوص معرفان در صورت معرفی و ثبت نام اعضای جدید
 • امکان استفاده از خدمات تخفیف 5% الی 50% بر اساس فهرست ارائه شده در سایت
 • ثبت نام در کلیه رویداد های باشگاه طلایی با تخفیف 15%
 • امکان استفاده از خدمات تخفیف VIP بر اساس فهرست ارائه شده در سایت

عضویت استاندارد

تومان 84000

دوره های آموزشی شامل: 0
 • دریافت کارت عضویت هوشمند با اعتبار یک ساله
 • یک سال اشتراک نشریه تخصصی باشگاه طلایی
 • امکان استفاده از خدمات باشگاه و خرید محصولات، دوره های آموزشی، شرکت در سمینار ها و استاژهای تخصصی، سراسری و استانی
 •  شرکت در مسابقات دوره ای و مسابقه جایزه بزرگ سالانه و شرکت در کمپ های آموزشی داخلی و بین المللی
 •  بیمه حوادث یک ساله خارج از اماکن ورزشی
 • شرکت در قرعه کشی های فصلی اعضای باشگاه
 • امکان شرکت در قرعه کشی فصلی مخصوص معرفان در صورت معرفی و ثبت نام اعضای جدید
 •  امکان استفاده از خدمات تخفیف 5% الی 50% براساس فهرست ارائه شده در سایت